Democratische vernieuwing in Twente met Sander Schimmelpenninck

Ziet Twente de meerwaarde er van in om samen met haar inwoners een lange termijn toekomstbeeld te schetsen, een kort en krachtig Panorama Twente 2050, dat verleidt en oproept tot snelle ACTIES!
Laten we met dat Panorama “Groter Denken”, maar vooral steeds meer gebiedsgericht “Kleiner Doen!! In steden, wijken, buurten en dorpen en op het platteland. Met nieuw elan.
Moderator: Sander Schimmelpenninck.

Inleiders:
Marije van den Berg
Het gaat volgens het Regeerakkoord 2022 – 2024 over de dringende noodzaak voor een “andere bestuurscultuur”, voor het herstel van vertrouwen van burgers in de overheid en van de overheid in haar burgers. 

Illustraties van die noodzaak zijn de afgelopen jaren ruim aan de orde geweest. Het moet dus kennelijk anders. Ook in Twente

Marije van den Berg geeft haar kijk op de noodzaak om het democratisch samenspel in een regio als Twente anders vorm te geven, als we de grote opgaven met succes en voortvarend willen aanpakken. Hoe zou volgens haar de overheid in Twente de nu voorliggende urgente opgaven het best kunnen aanpakken?  Hoe is dan de rolverdeling tussen de diverse overheidslagen, ondernemers, onderwijs en inwoners? Wat vinden politieke partijen en raadsleden er van om inwoners een meer gelijkwaardige rol te geven bij de aanpak van urgente opgaven terwijl het buitenland er volop mee experimenteert? Hoe kan dat? Willen zij geen hulp bij het vertegenwoordigen van “het volk” met bv een burgerberaad? 

Is het eigenlijk wel moreel of zelfs juridisch acceptabel dat de overheid haar inwoners niet direct betrekt bij de aanpak van opgaven die vrijwel zeker direct raken aan de gezondheid en het voortbestaan van (nakomelingen van) die zelfde inwoners?………………

Joop Hofman schetst hoe de inwoners een meer gelijkwaardige rol kunnen krijgen in het samenspel met de Overheid, Ondernemers en Onderwijsinstellingen. Hoe zou je dat in de praktijk kunnen doen? Hoe zouden de Twentse gemeenten zich moeten organiseren om dat nog meer te faciliteren? En hoe borgen we dat? Met een verordening? Komt er een geoormerkt budget voor burgers om zelf initiatief te nemen? 

Kunnen we in Twente vooroplopen met het “anders doen” als regio? Hoe kunnen we dat “anders doen” in de praktijk oefenen bijvoorbeeld met de RES Twente 2.0. zoals nu lijkt te worden voorgesteld? 

De pessimistische blik die zoals altijd verreweg de meeste garantie biedt om je gelijk te halen, is daarom even verwerpelijk als altijd. 

Het is tijd om ons te bekwamen in de kunst om van richting te veranderen (Floris Alkemade)